Skip to main content

Tidplan för Blå linje till Söderort

 Tidplanen  är ungefärlig.

Byggprocess /
/ Planeringsprocess

  1. Förstudie och idéstudie

   Trafikförvaltningen genomförde 2012 och 2013 idé- och förstudier om en utbyggnad av tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka som skulle kunna kopplas till Grön linje söderut.

   Visa underlag
  1. Stockholmsförhandlingen

   Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad ingår i en överenskommelse om en utbyggnad av tunnelbanan.

  1. Markundersökningar påbörjas

   Vi utför markundersökningar för att kontrollera jordens och bergets kvalitet innan utbyggnaden startar. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

   Visa underlag
  2. Lokaliseringsutredning Sofia-Sockenplan

   I lokaliseringsutredningen beskrivs konsekvenserna av olika sträckningar och stationslägen.

   Visa underlag
  3. Beslut landstingsstyrelsen lokalisering

   Landstingsstyrelsen godkänner lokaliseringsutredning Sofia - Gullmarsplan/söderort, vilket innebär att en ny station i Slakthusområdet ersätter Globen och Enskede gård.

   Visa underlag
  4. Samråd

   Vi tar in synpunkter på byggskedet som ett led i arbetet med järnvägsplan och tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen.

   Visa underlag
  1. Samråd

   Samråd om den färdiga anläggningen. Vi tar in synpunkter på byggskedet från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda.

   Visa underlag
  1. Tillståndsansökan

   Tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen prövar framför allt bortledning av grundvatten. Även buller, vibrationer och utsläpp regleras i prövningen.

  2. Kompletterande samråd

   Vi tar in synpunkter på förslaget om stationsbyggnadens placering vid station Sofia i Stigbergsparken.

   Visa underlag
  3. Förberedande arbeten

   Förberedande arbeten påbörjas, till exempel ledningsarbeten och iordningställande av etableringsytor.

  1. Granskning av järnvägsplan

   De färdiga förslagen på sträckning och stationer ställs ut för granskning tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. Här redogörs också för de synpunkter som kommit in under tidigare samråd och hur de har tagits om hand.

  2. Upphandling

   Under 2018 påbörjar vi våra upphandlingar av entreprenörer .

  1. Miljödom

   Domstolsbeslut. Mark- och miljödomstolen prövar framförallt grundvattenbortledning. Även buller, vibrationer och utsläpp till vatten regleras i prövningen.

  2. Järnvägsplan fastställs

   Järnvägsplanen är fastställd.

  1. Planerad byggstart arbetstunnlar

   För att kunna bygga tunnelbanan under marken behövs en arbetstunnel för varje station. Arbetstunnlarna är det första som byggs. Sedan byggs spårtunnlar och stationer.

  1. Planerad byggstart spårtunnlar och stationer

   När arbetstunneln kommit fram till stationsläget börjar arbetet med plattformsrummet och tunnlarna. Det mesta av arbetet med stationerna sker underifrån. Vi borrar och spränger i berget. Det utsprängda berget lastas ut genom arbetstunnlarna och körs bort. Stationsentréerna kommer att byggas från markytan.

  1. Planerad byggstart installationer

   När tunnlarna är klara görs installationer av sådant som elsystem, signalsystem, brandskydd, ventilation, vatten och avlopp.