Skip to main content

Rättigheter och skyldigheter

Vårt mål är att i möjligaste mån undvika skador orsakade av utbyggnaden av tunnelbanan. Här kan du läsa om både fastighetsägares och våra rättigheter och skyldigheter i samband med bygget av nya tunnelbanan i Stockholm.

Fastighetsägarnas rättigheter

 • Fastighetsägare har rätt till ersättning för mark som vi tar i anspråk, både permanent och tillfälligt.

 • Fastighetsägare har rätt till ersättning för skador som uppstår på grund av bygget.

 • Fastighetsägare kan ha rätt till ersättning för vissa andra ekonomiska skador som har orsakats, exempelvis ökade kostnader i sin verksamhet.

 • För att fastighetsägare ska få ersättning ska det ha uppstått en ekonomisk skada. Skadan ska vara objektivt mätbar.

 • Grundprincipen är att en fastighetsägare ska ha samma ekonomiska ställning som om projektet aldrig genomförts. Undantag finns dock om det är skäligt med hänsyn till förhållandena i orten eller till den allmänna förekomsten av liknande störning.


Fastighetsägarens ansvar

 • Som fastighetsägare har du ett ansvar för att själv minimera risken för skador på din fastighet. Om en skada uppstår så är det ditt ansvar att anmäla den så snart som möjligt och utföra eventuella skadebegränsande åtgärder. Detsamma gäller för verksamhetsutövare och näringsidkare som hyr en lokal.


Våra rättigheter och skyldigheter

 • Vi kan behöva genomföra mätningar och undersökningar intill den planerade arbetssträckningen och kan få tillträde till fastigheter där dessa undersökningar behöver genomföras efterbeslut av länsstyrelsen. Vi försöker dock alltid i första hand komma överens med fastighetsägaren.

 • Vi har rätt att lösa in den mark och det utrymme som behövs för att bygga nya tunnelbanan efter det att järnvägsplanen har vunnit laga kraft.

 • Vi har rätt att tillträda marken för permanenta ändamål när vi har en överenskommelse med fastighetsägaren eller när Lantmäterimyndigheten har fattat beslut.

 • Vi har rätt att använda mark, markerad med tillfälligt nyttjande i järnvägsplanen, när den vunnit laga kraft, för tillfälliga transportvägar och plats för exempelvis arbetsbodar och byggnadsmaterial.

 • Vi har rätt att tillträda marken avsedd för tillfällig nyttjanderätt när järnvägsplanen har vunnit laga kraft.

 • Vi är skyldiga att betala ersättning till fastighetsägare för permanent intrång och tillfällig nyttjanderätt.