Skip to main content

Markåtkomst

För tunnelbaneutbyggnaden behöver mark och utrymmen tas i anspråk, dels permanent och dels tillfälligt under byggtiden.


Tillfällig markåtkomst
Under byggtiden behöver vi ta mark och utrymmen tillfälligt för arbetsområden. Marken som behövs tillfälligt under byggtiden redovisas i järnvägsplanen. Till järnvägsplanen finns en lista med användningen av tillfälliga ytor. I den framgår både hur länge vi behöver använda ytan under byggtiden, liksom andra upplysningar och restriktioner. När järnvägsplanen vunnit laga kraft har vi rätt att använda marken. Efter byggtiden återställer vi ytorna om inte annat överenskommits med fastighetsägaren.

Permanent markåtkomst
Innan vi kan börja bygga ut tunnelbanan behöver vi ta mark i anspråk. Under jord handlar det om utrymme för tunnlar och stationer. Ovan jord behöver vi tillgång till mark för exempelvis biljetthallar och stationsentréer. Järnvägsplanen ger oss rätt att lösa in marken som behövs permanent för tunnelbanan, både ovan och under jord. Det är bra att veta att större utrymme, eller mer långtgående intrång än vad som behövs för tunnelbaneanläggningens utförande eller drift, inte får tas i anspråk. I och med att järnvägsplanen prövas avgörs frågan om det finns tillräckliga skäl för att ta utrymmen tvångsvis för tunnelbanan.

Mark som behövs permanent för tunnelbanan tar vi i anspråk med servitutsrätt vilket ger oss rätt att bygga och använda marken. Innan vi får tillträda marken eller utrymmena krävs prövning hos lantmäterimyndighet eller domstol för att de markanspråk som redovisas i järnvägsplanen ska omsättas till en rättighet. Detta sker i första hand genom bildande av servitut hos lantmäterimyndighet. Det är Lantmäteriet som fattar beslut om att bilda servitut genom så kallade lantmäteriförrättningar. När järnvägsplanen vunnit laga kraft ansöker vi om att bilda servitut.