Skip to main content

Lantmäteriförrättning

Genomskärning, byggnader ned till tunnelbana, illustration
Mark som behövs permanent för tunnelbanan tar vi i anspråk med servitutsrätt. Det ger oss rätt att bygga och att använda marken.

När järnvägsplanen vunnit laga kraft ansöker vi om servitut genom lantmäteriförrättning hos lantmäterimyndigheten. Förrättningarna kommer därefter att handläggas succesivt vartefter produktionen framskrider.

En ansökan om servitut innehåller huvudsakligen följande uppgifter:
• servitutets syfte
• berörd sträcka
• servitutets omfattning (följer av markanspråk i järnvägsplan)
• yrkan om att lantmäterimyndigheten ska fatta beslut om bildande av servitut, tillträde och ersättning

Du som fastighetsägare blir kallad av lantmäterimyndigheten till sammanträden. På sammanträdet har fastighetsägare möjlighet att själva komma med yrkanden. På www.lantmateriet.se kan du hitta mer information om servitut, fastigheter och hur en förrättning går till.


För att det ska vara möjligt att utan överenskommelse med en fastighetsägare eller rättighetshavare få tillträde till mark och utrymmen krävs att det finns stöd i järnvägsplan, eventuella detaljplaner och att det sedan för permanenta behov bildas en rättighet i form av servitut för tunnelbaneutrymmet.

Mer om servitut
Ett servitut är en begränsad rättighet som kan upplåtas i fastigheter. Det är en upplåtelse som gäller för all framtid. Ett servitut är också knutet till en fastighet och inte till en person vilket innebär att det gäller oavsett vem som är ägare till fastigheten.

Järnvägsplanen ger i sig inte Region Stockholm rätt till tillträde till mark och utrymmena för permanenta behov, men det är i järnvägsplanen tillåtligheten angående markåtkomsten prövas och avgörs. Servitutsupplåtelserna kommer sedan att, med stöd av järnvägsplanen, upplåtas i lantmäteriförrättning genom fastighetsreglering eller genom domstolsförfarande. Där beslutas också om vilken ersättning som ska betalas för intrånget.

En servitutsupplåtelse innebär inte att äganderätten till marken eller utrymmet ändras. Däremot inskränks fastighetsägarens eller tomträttshavarens förfogande över utrymmet.

Den som i framtiden vill vidta åtgärder inom servitutet nära den nya tunnelbaneanläggningen måste kunna visa att säkerheten för tunneln inte äventyras. Servitutsupplåtelsen medför rätt för Region Stockholm att vidta de åtgärder som ryms inom servitutsformuleringen/servitutets angivna specifika ändamål för att bygga och därefter driva tunnelbanan.