Skip to main content

Frågor och svar - Depå

Tågen som trafikerar tunnelbanan behöver någonstans där de kan städas, servas, repareras, tvättas och inte minst parkeras på natten. Detta är utrymmeskrävande och sker i en så kallad depå. En tunnelbanedepå innehåller även kontor, lagerutrymmen och ofta en klottersaneringsanläggning. I Stockholm finns det fem tunnelbanedepåer - i Nyboda, Norsborg, Rissne, Vällingby och Högdalen.

Läs mer

Tunnelbanedepån i Högdalen byggs ut och moderniseras för att kunna ta emot alla de tåg som behövs när Stockholms tunnelbana blir längre. I framtiden kommer Högdalsdepån att användas av tåg från både Grön linje, Blå linje, och tunnelbanan till Arenastaden. I dag åker tågen till och från depån via Grön linjes Hagsätragren. Men eftersom Hagsätragrenen blir en del av Blå linje i och med utbyggnaden av tunnelbanan behöver en till anslutning byggas som kopplar ihop depån med Grön linjes Farstagren.

Läs mer

Efter att 15 alternativ undersökts noga och samråd hållits med allmänhet, kommuner och andra berörda beslutades det att en utbyggnad av Högdalsdepån var det bästa alternativet. Den ligger bra placerad i tunnelbanenätet och är en kostnadseffektiv lösning. Den färdiga anläggningen påverkar inte heller boende eller naturområden i någon större omfattning eftersom utbyggnaden görs i anslutning till befintlig depå och under jord.

Läs mer

Inne på depåområdet ska flera nya byggnader uppföras och äldre byggnader byggas om. Bland annat ska det byggas nya uppställningshallar för parkering av tågen, ny tvätt- och klottersaneringshall och den befintliga verkstadsbyggnaden byggs om för att passa de nya längre C30-tågen. Det blir en fördubbling av kapaciteten när depån i framtiden kan ta emot totalt omkring 50 tåg, jämfört med dagens 25 tåg. För att göra plats för alla nya byggnader utvidgas området ungefär 30 meter söder ut. 

Läs mer

Mellan Högdalsdepån och Hökarängen byggs en ny tunnel för att depån ska kunna ta emot tåg från både Grön linjes Farstagren och Hagsätragrenen som i framtiden kommer att vara en del av Blå linje. I anslutning till tunneln kommer även en ny underjordisk uppställningshall att byggas, med plats för elva tåg. För att komma ned i berget byggs en arbetstunnel vid Örbyleden. Arbetstunneln användas för att transportera ut bergmassor och transportera ned maskiner och personal. När utbyggnaden är klar kommer arbetstunneln att användas som servicetunnel. 

Läs mer

De förberedande arbetena startade redan 2019 och under 2020 började vi bygga den stödjande konstruktion som säkrar marken i slänten söder om depån. Under 2021 har vi påbörjat sprängarbeten inne på depåområdet och för den arbetstunnel som byggs vid Örbyleden. Arbetena vid tunnelbanespåret i Hökarängen planeras starta under hösten 2022. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen beräknas ta ungefär 5 år.

Läs mer

När vi spränger och borrar kan ljuden sprida sig genom berget och höras i byggnader ovanför. Detta kallas för stomljud och kan upplevas som ett vibrerande, monotont och dovt ljud. Generellt hörs borrljudet som mest när tunnelfronten är som närmast där du befinner dig. När tunnelfronten har passerat avtar ljudet och försvinner. När vi har byggt klart och spåret används kommer tunneln inte att märkas ovan jord.

Läs mer

Det kommer inte att låta mer än vad det gör idag för dig som bor nära spåren. Tågen som ska ut i trafik kör långsammare än tågen som är i trafik och låter därmed mindre. Men däremot kommer det att låta vid lite andra tider på dygnet, eftersom tågen ska börja sättas ut i trafik från tidigt på morgonen. Om vi orsakar buller kommer vi att vidta åtgärder för att det ska låta så lite som möjligt.

Läs mer

Arbetstunnln sprängs i en och samma riktning. När arbetstunneln är klar efter ungefär ett års tid så kommer huvudtunneln att sprängas ut i båda riktningarna samtidigt. Huvudtunneln beräknas ta mellan två och tre år att spränga ut.

Läs mer

Under bygget av arbetstunneln kommer det att behövas cirka 15–20 transporter per dygn. Lastning kan orsaka buller, men vart efter att tunneln byggs kommer vi att kunna lasta inne i tunneln vilket gör att bullret minskar.  

Läs mer

Pages