Skip to main content

Ersättning för mark och utrymme

Fastighetsägare som äger den mark som vi behöver ta i anspråk har rätt till ersättning, både för permanenta och tillfälliga markanspråk.

För mark som nyttjas tillfälligt under byggtiden kommer vi att teckna avtal gällande nyttjande och ersättning med fastighetsägare. Vilken ersättning som ska betalas till fastighetsägare, och andra rättighetshavare för mark som berörs av servitutsupplåtelser, bestäms av lantmäterimyndigheten, om inte överenskommelse, inklusive ersättning, redan tecknats.

Reglerna för bedömning av ersättning finns i fjärde kapitlet i expropriationslagen. De innebär i korthet att den ekonomiska skada (marknadsvärdeminskning) som servitutsupplåtelsen medför ska ersättas med 125 procent.

Vi lyder under kommunallagen och får därför inte betala ut mer ersättning än detta.