Skip to main content

Tidplan för Utbyggd depå i Högdalen

Tidplanen är ungefärlig. 

Byggprocess /
/ Planeringsprocess

  1. Stockholmsförhandlingen

   Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad ingår i en överenskommelse om en utbyggnad av tunnelbanan.

   Visa underlag
  1. Samråd

   Dialog med boende, kommuner, myndigheter och andra berörda om två alternativa depålokaliseringar: Högdalen och Skarpnäck.

   Visa underlag
  2. Lokaliseringsutredning

   Högdalen bedöms som bästa lokaliseringsalternativ.

   Visa underlag
  1. Beslut, landstingsstyrelsen

   Beslut tas om att planeringen fortsätter med alternativ Högdalen.

  2. Markundersökningar

   Bergförhållanden och grundvattennivå undersöks. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

   Visa underlag
  3. Samråd

   Dialog inför tillståndsansökan enligt miljöbalken och järnvägsplan med miljökonsekvensbeskrivning.

   Visa underlag
  4. Kompletterande samråd

   Nytt förslag på en norrgående arbetstunnel presenteras och ett kompletterande samråd genomförs därför vintern 2016.

   Visa underlag
  1. Kompletterande markundersökningar

   Bergförhållanden och grundvattennivå undersöks. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

  1. Kompletterande samråd

   Redovisar nytt alternativ för anslutning till Gröna linjens Farstagren.

  1. Förberedande arbeten startar

   Ledningsomläggningar och etableringsytor förbereds.

  2. Tillståndsansökan miljödom lämnas in

   Tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen.

  3. Granskning av järnvägsplan

   Det färdiga förslaget på sträckning ställs ut för granskning tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. Här redogörs också för de synpunkter som kommit in under tidigare samråd och hur de har tagits om hand.

  1. Miljödom

   Domstolsbeslut. Mark- och miljödomstolen prövar framförallt grundvattenbortledning. Även buller, vibrationer och utsläpp till vatten regleras i prövningen.

  1. Fastställd järnvägsplan

   Järnvägsplanen fastställs av Trafikverket. Om den inte överklagas vinner den laga kraft.

  2. Byggstart

   Bygget kommer att pågå i cirka fem år. Det kommer att märkas när vi bygger nya tunnelbanan. Vi planerar noga för att vardagslivet ska fungera under hela byggtiden.

   Visa underlag