Skip to main content

Beslut och handlingar

Ikon grön beslutsklubba.
Lagar och regler bestämmer hur processen för att bygga ut tunnelbanan ser ut. En rad instanser i samhället behöver involveras, beslut fattas och enskilda som direkt eller indirekt berörs ges tillfälle att vara med och påverka. Här samlar vi de viktigaste handlingarna och besluten för utbyggnaden av Högdalsdepån.

Vill du få en snabb överblick av planprocessen? Läs planläggningsbeskrivningen.

Om du har problem med att ta del av dokumenten, kontakta oss så hjälper vi dig!

Järnvägsplan, granskningshandlingar 2019-2020, kompletterande kungörelse

2021-04-16

Kungörelse för granskning av järnvägsplanen för utbyggd depå i Högdalen.  

Genom 2013 års Stockholmsöverenskommelse fick Stockholms läns landsting, numera Region Stockholm, uppdraget att planera och projektera för utökad depåkapacitet. Planeringsarbetet har pågått kontinuerligt sedan 2015 och en järnvägsplan med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har hållits tillgänglig för granskning under perioden 12 november–11 december 2019. Länsstyrelsen i Stockholm beslutade 2019-10-17 att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen vilket innebär att nya formaliakrav gäller vid kungörelse och granskning. Järnvägsplanen med MKB kungörs därför på nytt och görs tillgänglig för granskning. Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Det är Trafikverket som prövar om planen kan fastställas. Ny information i ärendet skickas till berörda med brev. 

Mellan 20 april-24 maj 2021 finns järnvägsplanen med miljökonsekvensbeskrivning tillgänglig för granskning. Handlingarna finns tillgängliga på Region Stockholms hemsida: https://nyatunnelbanan.se/sv/depa

Här finns granskningshandlingarna i tryckt form:
- Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm
- Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Norra Stationsgatan 69, Stockholm

Tidigare inskickade synpunkter ska inte skickas in igen.

Ny information (i form av ändringar efter granskning) i ärendet har tillgängliggjorts på Region Stockholms hemsida som nås via länken ovan och har kommunicerats genom försändelser till berörda.

Synpunkter ska lämnas skriftligt med namn och adress. Du kan lämna synpunkter senast 24 maj genom att skicka e-post till registrator.fut@sll.se eller skriva ett brev till: Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet "Utbyggd depå i Högdalen". Region Stockholm kommer att behandla de personuppgifter du lämnar. Läs mer på: nyatunnelbanan.se/personuppgifter. 

Järnvägsplan, kompletterande ändring efter granskning, september-oktober 2020
Järnvägsplan, ändringar efter granskning 2020
Järnvägsplan granskningshandlingar 2019-2020

Här hittar du dokument som hör till järnvägsplanen för utbyggd depå i Högdalen som är ute för granskning under perioden 12 november till 11 december 2019.

PDF icon Handlingsförteckning.pdf
PDF icon Läsanvisning - Järnvägsplan för Utbyggd depå i Högdalen.pdf

Översiktskartor
PDF icon Översiktskarta med sidindelning för plan- och profilritningar.pdf
PDF icon Översiktskarta med sidindelning för tvärsektioner.pdf

Permanenta markanspråk - plan- och profilritningar
PDF icon Ritningsförteckning - permanenta markanspråk, plan och profil.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-00-2201.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-00-2202.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-00-2203.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-00-2209.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-00-2210.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-00-2211.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-00-2212.pdf

Permanenta markanspråk - tvärsektioner
PDF icon Ritningsförteckning - plankartor för permanenta markanspråk, tvärsektioner.pdf
PDF icon M52-6303-11-A0000-20-0058.pdf
PDF icon M52-6303-11-A0000-20-0265.pdf
PDF icon M52-6303-11-A0000-20-0332.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-20-8041.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-20-8106.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-20-8188.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-20-8281.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-20-8453.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-20-8700.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-20-8930.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-20-9209.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-20-9296.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-20-9509.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-20-10119.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-20-10144.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-20-10164.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-20-10175.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-20-10332.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-20-10391.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-20-10396.pdf

Tillfälliga markanspråk under byggtiden
PDF icon Förteckning över ytor med tillfälligt markanspråk.pdf
PDF icon Ritningsförteckning - tillfälliga markanspråk, plan.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-10-2231.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-10-2233.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-10-2235.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-10-2236.pdf
PDF icon M52-6303-11-A7000-10-2237.pdf

Planbeskrivning
PDF icon Planbeskrivning.pdf

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
PDF icon Miljökonsekvensbeskrivning - MKB.pdf
PDF icon Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning.pdf

Samrådsredogörelse
PDF icon Samrådsredogörelse.pdf
PDF icon Bilaga 1 - Sammanställning och bemötande av inkomna synpunkter från samråd hösten 2015.pdf
PDF icon Bilaga 2 - Sammanställning och bemötande av inkomna synpunkter från samråd hösten 2016.pdf
PDF icon Bilaga 3 - Sammanställning och bemötande av inkomna synpunkter från det kompletterande samrådet december 2016.pdf
PDF icon Bilaga 4 - Sammanställning och bemötande av inkomna synpunkter från samrådet juni 2018.pdf
PDF icon Bilaga 5 - Sammanställning och bemötande av inkomna synpunkter från samråd december 2018 - januari 2019.pdf

Gestaltningsprogram
PDF icon Gestaltningsprogram för anslutningsspår delar ovan mark.pdf
PDF icon Bilaga - Illustrationsplankarta.pdf

Underlagsrapporter och andra handlingar
PDF icon Social konsekvensbeskrivning.pdf
PDF icon PM Stomljud och buller, driftskede.pdf
PDF icon PM Stomljud och buller, byggskede.pdf
PDF icon PM Kulturmiljö och landskap.pdf
PDF icon PM Naturmiljö.pdf
PDF icon PM Markföroreningar.pdf
PDF icon PM Miljökvalitetsnormer för ytvatten.pdf
PDF icon PM Underlag för beslut om betydande miljöpåverkan.pdf
PDF icon Följebrev Begäran om beslut om betydande miljöpåverkan.pdf
PDF icon Protokoll möte 2016-06-08.pdf
PDF icon Bilagor till Underlag för beslut om betydande miljöpåverkan.pdf

Miljöprövning 2019-2020

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken tas fram av förvaltning för utbyggd tunnelbana. Den kungörs av mark- och miljödomstolen för att berörda ska ha möjlighet att komma med synpunkter. Efter att den har behandlats tar domstolen beslut i form av en miljödom. Ansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen i Nacka i juli 2019. 

I november 2019 lämnades kompletteringar in i målet. Ytterligare kompletteringar lämnades in under mars, september och oktober 2020.

Deldom 2020-11-11
PDF icon 5140-P51-12-00015

Komplettering oktober 2020
PDF icon Mål M 4713-19, Region Stockholm, yttrande, 23 oktober 2020

Komplettering september 2020
PDF icon Mål M 4713-19, Region Stockholm, yttrande, 21 september 2020
PDF icon Bilaga 1 - Karta över schakt i jord
PDF icon Bilaga 2 - Stomljudsnivåer under byggtid
PDF icon Bilaga 3 - Valda reningstekniker och påverkan på recipienter

Komplettering mars 2020
PDF icon M 4713-19, Region Stockholm, yttrande 31 mars 2020

Bilaga 1: Kontrollprogram grundvatten
PDF icon 5140-P51-47-00001
PDF icon 5140-P51-47-00001 Bilaga 1
PDF icon 5140-P51-47-00001 Bilaga 2
PDF icon 5140-P51-47-00001 Bilaga 3
PDF icon 5140-P51-47-00001 Bilaga 4
PDF icon 5140-P51-47-00001 Bilaga 5
PDF icon 5140-P51-47-00001 Bilaga 6
PDF icon 5140-P51-47-00001 Bilaga 7

Bilaga 2: Befintlig vattenverksamhet
PDF icon Bilaga 2_Befintlig vattenverksamhet

Bilaga 3: PM MKN för ytvatten
PDF icon 5140-M53-22-01002_bilaga B5

Bilaga 4: Masshantering
PDF icon Masshanteringsplan

Bilaga 5: Handlingsplan sulfidberg
PDF icon 1410-P11-32-00007

Bilaga 6: PM infiltrationstest
PDF icon 5140-M53-22-04001

Komplettering november 2019
PDF icon Bilaga 1 - Översiktskarta fastigheter med avtal om vattenrättslig rådighet
PDF icon Bilaga 2 - rådighetsavtal Stockholms stad
PDF icon Bilaga 3 - rådighetsavtal Stockholmshem
PDF icon Bilaga A2
PDF icon Bilaga A3
PDF icon M 4713-19, Komplettering Region Stockholm, 2019-11-08

Ansökan juli 2019
PDF icon Ansökan
PDF icon Karta utvisande schakt i jord
PDF icon Rådighetsavtal
PDF icon Punktbeskrivning
PDF icon Regeringsbeslut om tillåtlighetsprövning
PDF icon Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
PDF icon Teknisk beskrivning (alla bilagor)
PDF icon Miljökonsekvensbeskrivning
PDF icon PM Hydrogeologi

Fastighets- och sakägarförteckning
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

Bilaga till MKB
PDF icon Masshanteringsplan
PDF icon Åtgärdsplan för buller och stomljud under byggtiden
PDF icon Åtgärdsplan för vibrationer gällande kulturbyggnader
PDF icon Samrådsredogörelse
PDF icon PM Miljökvalitetsnormer för ytvatten

 

Kompletterande samråd 2018-2019

Mellan den 17 december 2018 och 15 januari 2019 hölls ett kompletterande för ett nytt alternativ till anslutningen mellan uppställningshallen och Gröna linjens Farstagren. En ny samrådsredogörelse håller på att sammanställas för att redovisa de synpunkter som kommit in.

Samrådsredogörelse och inkomna synpunkter

PDF icon Samrådsredogörelse april 2019
PDF icon Samrådsredogörelse - inkomna synpunkter bilaga 5

Samrådshandling
PDF icon Kompletterande samråd 2018 - PM samrådshandling.pdf
PDF icon Kompletterande samråd 2018 - PM Buller och stomljud i driftskedet.pdf
PDF icon Kompletterande samråd 2018 - PM Buller och stomljud i byggskedet.pdf

Kartor och illustrationer

PDF icon Illustrationsplan.pdf
PDF icon Tillfälliga markanspråk.pdf
PDF icon Permanenta markanspråk.pdf
PDF icon Plan- och profilkarta 1.pdf
PDF icon Plan- och profilkarta 2.pdf
PDF icon Visionsbild anslutning Farstagrenen.pdf

 

Kompletterande samråd 2016

Här hittar du handlingarna som ingår i depås kompletterande samråd 5 – 23 december.

PDF iconSamrådsredogörelse
PDF icon
Sammanställning och bemötande - bilaga 3
Samrådsmaterial kompletterande samråd 2016
Bilagor:
Översiktskarta
Bladindelning
Permanenta markanspråk
Tillfälligt nyttjande
Tvärsektioner
Fastighetsförteckning
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

 

Underlag för beslut om betydande miljöpåverkan 2016