Skip to main content

Arbeten på östra Södermalm

På Södermalm pågår två arbeten med förlängningen av tunnelbanans Blå linje. I Stigbergsparken bygger vi nya station Sofia. Arbetstunneln vid Londonviadukten har nått det kommande stationsutrymmet för stationen och härifrån fortsätter vi driva spårtunnlar norrut under Saltsjön för att koppla på spåren från station Kungsträdgården. Vi driver även tunnel söderut mot Hammarby kanal för att koppla på spåren mot Gullmarsplan och Söderort, samt Hammarby Sjöstad och Nacka. Arbetet med denna förlängning av tunnelbanan är klart år 2030. 

 

 

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Södermalm.  

 

Aktuellt om våra arbeten i Stigbergsparken och Londonviadukten

 

Se vårt digitala informationsmöte i efterhand
Tisdag den 7 september hölls vårt digitala informationsmäte om våra arbeten i Stigbergsparken och Londonviadukten. Du som inte hade möjlighet att närvara kan nu se sändningen i efterhand.

Se mötet i efterhand här 
Läs frågor och svar här

Aktuella arbeten
Planket runt arbetsområdet är uppsatt och skyltning pågår. Rivning av funnen krigsbranddamm, plaskdamm och elnätsstation startar v.37 och pågår några veckor framåt. Med start vecka 39 kommer provborrningar att ske i parken. Bergschaktning i slänten startar i oktober. Samtliga arbetsmoment kommer tidvis att medföra buller. 
De två lönnarna i trappan mitt i parken är träd som hela tiden stått i riskzonen för byggnationen, men som valts att behållas tillsvidare. När vi nu detaljplanerat för hisschaktet har vi noggrant undersökt rötternas placering i förhållande till bergnivån. Bedömningen är att de två lönnarna kommer att avverkas på grund av att de hamnar för nära hisschaktet. Delar av trappan mitt i parken har tillfälligt monterats ned, men öppnas upp igen när byggnationen är färdigställd.
Vid årsskiftet kommer kiosken vid Folkungatan att tas bort för att göra plats för in- och utfart av transporter. Av den anledningen kommer en mindre lönn till höger om kiosken också att avverkas. Körsbärsträdet till vänster om kiosken kommer att bevaras men kraftigt beskäras. Flera åtgärder har tagits för att skydda kvarvarande träd under byggtiden. Bland annat har marken byggts upp med makadam och avskiljande geotextilduk och tryckutjämningsplattor har placerats ut under trädens droppzon där fordon och maskiner passerar. 

Station Sofia 
I Stigbergsparken arbetar vår entreprenr Implenia med bygget av station Sofia. Under hösten 2021 påbörjas arbetet med det djupa hisschaktet Arbetet med ett så stort och djupt schakt innebär tekniska utmaningar och stor noggrannhet. Schaktet kommer utföras uppifrån och ned där arbetet med en stödkonstruktion, en så kallad spont, och jordschakt kommer att utföras först. Våren 2022 kommer vi att påbörja sprängningsarbeten av schaktet uppifrån och bergmassorna kommer fösas ned i ett borrat hål ner i tunnlarna för vidare uttransport via vår arbetstunnel i Londonviadukten. Parallellt med hisschaktet kommer vi under hösten 2021 att fortsätta driva spår- och servicetunnlar åt alla håll samtidigt, samt påbörja sprängningsarbeten av plattformsutrymmet. Plattformen och stationen kommer att börja uppföras under 2023. Stigbergsparken kommer att vara en byggarbetsplats under flera år. Hisschaktet ska sprängas ut, biljetthall ska uppföras och installeras och stationsutrymmet ska byggas och färdigställas innan platsen återställs. Läs mer här.
Läs om Stockholms stads inriktningsbeslut för Stigbergsparken här

Norra arbetstunneln pausas 
Det finns en svaghetszon i berget under Stigbergsparken som löper i öst-västlig riktning. Svaghetszonen är känd sedan tidigare men har visat sig mer omfattande än vi tidigare känt till. När arbetstunneln från Londonviadukten passerade genom zonen hösten 2020, innebar det ett försvårat tunnelarbete och ett ökat inläckage av grundvatten, vilket skulle bidra till omfattande och tidskrävande tätningsarbeten, samt en långsam framdrift. 
Eftersom den norra tunnelgrenen enligt planering skulle gått parallellt med denna svaghetszon, har utredningar gjorts för att undvika förseningar och fördyringar. Efter utredning har beslut tagits att pausa arbetet med denna tunnel för att istället fokusera på framdriften av den södra grenen. Planerna med den norra tunnelgrenen ligger dock fast. Bergkvaliteten i Stockholm varierar och trots omfattande provborrningar är det svårt att veta hur det ser ut på varje plats innan tunnelarbetet är igång. Ibland uppstår oväntade händelser som påverkar våra planer, varpå anpassningar behöver göras. Tunnelbanans tidplan påverkas inte av detta, då passagen under Saltsjön som tunneln var ämnad för, inte är tidskritisk för framdriften. 


Våra arbetstider
Våra arbetsmoment anpassas efter de bullerkrav som finns. På Södermalm får det pågå störande arbeten under jord, som borrning och sprängningar, helgfria vardagar kl. 07-22.  Vi spränger företrädelsevis på kvällstid kl. 18-22 för att minimera påverkan på Ersta sjukhus. Vissa störande arbeten som exempelvis sprängningar eller borrning kan ske även kl. 07-19 på helgerna. Lastning av bergmassor sker inne i tunneln och görs nattetid. Även ovan jord pågår arbeten som kan höras och tung trafik körs in och ut på byggområdena. 

SMS innan sprängning 
Anmäl dig gärna till vår sms-tjänst. Då får du ett sms cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt område. Fasta telefoner blir uppringa med ett röstmeddelande. 

 

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV FÖR SÖDERMALM HÄR


E-postadress

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på: nyatunnelbanan.sll.se/informationsmaterial och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

 Information om arbeten med Station Sofia


 

 

Sidan uppdaterad 2021-10-07